SuomiEnglanti

Muuttopalvelu Kuljetus Frisk yleiset toimitusehdot

Muuttolaatikoiden vuokralle ottajasta, muuttavasta asiakkaasta ja / tai varastointitilan vuokraajasta käytetään jäljempänä lyhennettä Asiakas.

Muuttolaatikot ym. vuokrattavat tuotteet

1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin laatikot tai muut vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan Kuljetus Frisk varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

2. Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan toimitus- tai noutomaksu.

3. Vuokraus- ja kuljetusmaksut on suoritettava laskua vastaan, ellei erikseen muuta ole sovittu.

4. Jos Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin laatikoihin ym. vuokrattaviin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Kuljetus Frisk yhden vuorokauden kuluessa, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin laatikoita ym. palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava yhden vuorokauden kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.

5. Laatikoita ei saa käyttää niitä turmelevien tavaroiden tai aineiden kuljetukseen tai säilyttämiseen, kuten laastit, maalit, öljyt tai muut vastaavat aineet.

6. Asiakas on vastuussa laatikoista ym. vuokrattavista tuotteista. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Kuljetus Friskin tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

7. Tulipalon tai muun vahingon tapahduttua laatikoille tai muille vuokrattaville tuotteille tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Kuljetus Frisk välittömästi.

8. Vuokra laskutetaan kuukausittain. Maksuehto 14 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Kuljetus Frisk varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

9. Vuokrattavat tuotteet saa korjata ainoastaan Kuljetus Frisk.

10. Osoitteen muutoksesta on viipymättä ilmoitettava Kuljetus Frisk.

11. Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Kuljetus Friskillä oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet haltuunsa.

Varastointi

Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Kuljetus Frisk on ottanut vastaan tavaraa, ja joista on tehty varastointisopimus. Mitään muita tapahtumia, esim. jos Asiakkaan tavaraa on ollut muuttoautossa yön yli, ei lueta varastoinniksi eikä tavarat näin ollen ole Kuljetus Friskin vastuulla.

1. Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta va rastointipäivältä mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä.

2. Jokaisesta varastoon tapahtuvasta tuonnista/noudosta tai muusta käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen käsittelymaksu. Mikäli tavaroiden tuonti/nouto tapahtuu Kuljetus Friskin autoilla, ei kyseisestä käsittelymaksua veloiteta.

3. Kuljetus Frisk on vakuuttanut varastoitavat tavarat murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta 15 000 euroon asti. Vakuutus ei korvaa rahaa, arvopapereita eikä jalometalleja.

4. Vuokra laskutetaan kuukausittain. Maksuehto 14 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Kuljetus Frisk varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

5. Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään kuukauden, on Kuljetus Friskillä oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi Asiakkaalle lähetettävän päättymistä koskevan ilmoituksen päivämäärästä lukien. Kuljetus Friskin lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

6. Kuljetus Friskillä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä Asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorko ineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

Muutto- ym. palvelut

Muutto- ym. palveluiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Kuljetus Frisk tai Kuljetus Friskin alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä tai erilaista kalustoa.

1. Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.

2. Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 30 minuuttia. Veloitusaika alkaa miesten lähtiessä liikkeelle toimistoltamme ja päättyy miesten palattua.

3. Normaalin työpäivän aikana on Kuljetus Friskin työntekijöillä kaksi kahvitaukoa (á 15 min) sekä yksi ruokatauko (30 min). Ruoka- ja kahvitauot veloitetaan normaalien veloitushintojen mukaan.

4. Annettuun tarjoukseen voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät johdu Kuljetus Friskin toimista, kuten:

4.1 Force majeure
Mikäli muuton aikana tulee viivästyksiä, jotka eivät johdu Kuljetus Friskistä (mm. hissien rikkoontuminen, sota, sabotaasi, lakko, viranomaisten toimenpiteet).

4.2 Tarjouksen ulkopuoliset työt
Mikäli Asiakas teettää Kuljetus Friskillä tarjouksen ulkopuolisia töitä, Asiakas tai Asiakkaan henkilökunta ei ole pakannut omia tavaroitaan valmiiksi, tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu seikka mistä on tarjouksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti. Tarjouksen ulkopuoliset työt veloitetaan erikseen.

5. Muuttopalvelut laskutetaan muuton jälkeen, jos ei ole muuta erikseen sovittu. Maksuehto 7 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Kuljetus Frisk varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

6. Rikkoontumiset ja muut vahinkotapahtumat

6.1 Mikäli muuton tai muun työsuorituksen aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä Tiekuljetuslain mukaan kirjallinen reklamaatio Kuljetus Friskille 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Kuljetus Frisk on vastuusta vapaa.

6.2 Mikäli siirrettävät tavarat eivät ole pakattu asianmukaisesti, ei Kuljetus Frisk korvaa tapahtuneita vaurioita. Asianmukainen pakkaus tarkoittaa tavaroiden pakkaamista Kuljetus Friskin muutto-ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaus on aina Asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.

6.3 Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen muut on tai muun työsuorituksen ajaksi on aina Asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.

6.4 Kuljetus Friskin työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

7 Vakuutusehdot

7.1 Tapaturmavakuutus kattaa Kuljetus Friskin omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat.

7.2 Mahdollisessa korvaustilanteessa tai mikäli otetaan erillinen lisämuuttovakuutus, lasketaan tavaroiden arvo ns. päivän arvon mukaan (=minkä arvoisia tavarat ovat kuljetuspäivänä).

7.3 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen, lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto sekä valokuva. Lisämuuttovakuutuksesta teemme tarjouksen erikseen.

7.4 Kuljetus Friskin korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin (20 € /kg).

7.5 Vastuuvakuutus kattaa Asiakkaan kiinteälle omaisuu delle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot enintään 5000 euroon asti.

7.6 Kuljetus Friskin korvausvastuu ja vakuutus eivät korvaa tavaran katoamisia.

7.7 Kuljetus Friskin korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan Kuljetus Friskin oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.

8. Teknisten laitteiden osalta Kuljetus Friskin toiminnan vastuuvakuutus kattaa koneille ja laitteille tapahtuvat ulkoisesti havaittavat vauriot. Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

9. Työturvallisuus
Mikäli Kuljetus Friskille osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia joko siirrettävissä tavaroissa tai Asiakkaan toimitiloissa, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Kuljetus Friskin työturvallisuus vastaavalle ennen työsuorituksen aloittamista.

Riitaisuudet

Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Jos niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Espoon käräjäoikeudessa.